Precast tim

BioSens Institut

NIKOLA-KNEZEVIC

Dr Nikola Knežević

nknezevic@biosense.rs

Dr Nikola Knežević je koordinator PRECAST projekta i viši naučni saradnik u Centru za senzorske tehnologije na Institutu BioSens. Doktorirao je 2009. godine iz oblasti hemije na Iowa State University, SAD. Dalje istraživačko iskustvo stekao je kao postdoktorand na Univerzitetu u Hjustonu (istraživanje iz oblasti višestepene organske sinteze),  Universidad Complutense de Madrid (nauka o nanomaterijalima), Institute Charles Gerhardt Montpellier (nauka o nanomaterijalima), FP7 – ЕРА ERA Chairs postdoktorand u Nuklearnom Institutu Vinča i kao Pole Chimie Balard gostujući profesor na Univerzitetu u Montpeljeu. Nikola je autor/koautor na preko 60 naučnih publikacija, uključujući 2 poglavlja u knjigama i 30 naučnih članaka u visoko rangiranim međunarodnim časopisima sa preko 1000 citata i H indeksom 15. Nikola je koordinator jednog H2020 (NANOFACTS GA 952259), dva srpska nacionalna projekta (PRECAST – 6060755, dokaz koncepta – 5566) i dva bilateralna istraživačka projekta (sa Francuskom i Nemačkom). Istraživačka interesovanja: sinteza funkcionalnih bioresponsivnih nanomaterijala za primenu u zaštiti zdravlja i konstrukciji biosenzora.

Ivana-Gadjanski

Dr Ivana Gadjanski

igadjanski@biosense.rs

Dr Ivana Gađanski je viši naučni saradnik i pomoćnik direktora za nauku na Institutu BioSens, Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Diplomirala je na Biološkom fakultetu u Begradu kao prva u klasi (2003). Doktorirala je iz neuronauka (ocena summa cum laude – usmena odbrana) na Georg-August Univerzitetu i Institutu za biofizičku hemiju Maks Plank, Getingen, Nemačka (2007) i radila na posledoktorskim studijama na Univerzitetu Ludvig-Maksimilijian, Minhen, Nemačka. Ivana se zatim posvetila oblasti bioinženjerstva i provela godinu dana kao Fulbrajt stipendista – gostujući istraživač na Univerzitetu Kolumbija, Njujork, SAD u Laboratoriji za matične ćelije i tkivno inženjerstvo (rukovodilac prof. dr Gordana Vunjak-Novaković). U BioSensu radi na bioinženjerstvu u oblasti ćelijske poljoprivrede – razvija rešenja za kultivisano meso. Takođe radi na razvoju biosenzora za monitoring u oblasti poljoprivrede, biomedicine i zaštite životne sredine. Ivana je stipendista Instituta za dobru hranu i koordinator Horizont2020 projekta DRAGON GA 810755 i IPANEMA GA 872662.

Dr Ivona Janković-Častvan

icastvan@tmf.bg.ac.rs

Dr Ivona Janković-Častvan odbranila je doktorsku disertaciju 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu (FTM) i na FTM je zaposlena od 2002. Tokom svog istraživačkog rada, Ivona se bavila različitim vrstama materijala i tehnikama karakterizacije, pri čemu se veći deo njenih istraživanja odnosio na proučavanje procesa sorpcije na različitim mineralima gline. Koautor je brojnih radova koji ispituju mehanizme, kinetiku i termodinamiku ovih procesa. Ivona je objavila naučne radove u međunarodnim časopisima i radove na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

Aleksandra Pavlovic

Aleksandra Pavlović, Mast. hem.

aleksandra.pavlovic@biosense.rs

Aleksandra Pavlović je zaposlena na Institutu BioSens kao istraživač-pripravnik. Takođe, student je doktorskih akademskih studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne i master studije hemije. Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti sinteze, funkcionalizacije i karakterizacije periodično mezoporoznih organosilikatnih i mezoporoznih silikatnih nanočestica za očuvanje zdravlja i životne sredine.

Minja Mladenovic

Minja Mladenović, Mast.hem.

minja.mladenovic@biosense.rs

Minja Mladenović je zaposlena na Institutu BioSens kao istraživač-pripravnik. Takođe, student je doktorskih akademskih studija hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne i master studije hemije. Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti sinteze, funkcionalizacije i karakterizacije nanomaterijala na bazi silike, kao i primenom istih za stimulisanu i kontrolisanu isporuku lekova i biomolekula.

Mirjana Mundzic

Mirjana Mundžić, Mast. biohem.

mirjana.mundzic@biosense.rs

Mirjana Mundžić je završila osnovne i master studije biohemije. Trenutno je na doktorskim studijama biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i zaposlena je kao istraživač-pripravnik na Institutu BioSens. Bavi se ispitivanjem citotoksičnosti nanomaterijala, njihove biokompatibilnosti i bioaktivnosti.

Institucije podrške

Dr. Aldrik Velders

Dr Aldrik Velders

Naučni savetnik i šef grupe
aldrik.velders@wur.nl

Oliviero Gobbo

Dr Oliviero Gobo

Viši naučni saradnik
ogobbo@tcd.ie

Eduardo-Ruiz-Hernandez

Dr Eduardo Ruiz-Hernandez

Vanredni profesor
ruizhere@tcd.ie

Dr. Maria J. Santos-Martinez

Dr Maria J. Santos-Martinez

Docent
santosmm@tcd.ie

Zahvalnica: Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, PROMIS, #6060755.

Ova internet stranica je izrađena sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran Institut BioSens i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije.

Fond za nauku

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart